środa, 15 marca 2017

Emerytom i rencistom będzie łatwiej przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP.

13. marca 2017 roku prezydent podpisał ustawę, dzięki której renciści i emeryci w dużo łatwiejszy sposób będą mogli przekaż 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Będą to mogli zrobić już teraz, ponieważ ustawa weszła w życie, a więc do 30. kwietnia rozliczając się z podatku za 2016 rok.
Co się zmieniło…
Do tej pory osoby starsze rzadko kiedy korzystały z możliwości przekazania 1% ze swojego podatku, ponieważ wiązało się to z trudnościami, które ich do tego zniechęcały. Teraz wystarczy, że wypełnią specjalny PIT-OP wpisując w nim numer KRS wybranej organizacji i ewentualnie cel szczegółowy i wyślą go do Urzędu Skarbowego do 30. kwietnia. Będzie można go złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej.

Specjalny PIT-OP…
Projekt specjalnego PIT-u będzie uzupełnieniem PIT-u wysyłanego PIT-u przez ZUZ. Będzie on wyglądał prawie tak samo jak do tej pory z jedną mała różnicą. PIT-OP pozbawiony będzie miejsca na wpisanie kwoty, dzięki czemu emeryci i renciści nie będą sami musieli wyliczać jaką kwotę ich podatku stanowi 1%.

Źródło: USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy dostępna jest na stronie http://poradnik.ngo.pl/.piątek, 3 marca 2017

Ulga rehabilitacyjna dla osób z niepełnosprawnością!

Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności może w zeznaniu rocznym odliczyć sobie od dochodu, niektóre wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zalicza się do niej poniesione koszty na cele rehabilitacyjne lub na całe ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Z tych odliczeń może również skorzystać opiekun, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne utrzymywanej osoby z niepełnosprawnością.
Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/

Kto jest uprawniony do korzystania z ulgi?
Podatnik posiadający status osoby niepełnosprawnej:
- osoba, która posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, lub znacznym, wydane przez organy orzekające
- Decyzję o przyznaniu renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub socjalnej
- Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie przepisów, w przypadku, gdy osoba nie ukończyła 16 r.ż. lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ na podstawie przepisów z 31 sierpnia 1997 r.

Podatnik mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością - tzn. dzieci własne czy przysposobione, współmałżonka, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców własnych lub męża, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia czy synową. Ulga przysługuję, gdy dochód osoby z niepełnosprawnością w roku podatkowym nie przekracza kwoty 9.120 zł (wlicza się również dochody zwolnione z opodatkowania). W przypadku, gdy obydwoje rodziców łoży na utrzymanie dziecka, każdemu przysługuje prawo do odliczeń (nawet, jeśli nie są razem) w wysokości faktycznej poniesionych wydatków. W przypadku kosztów objętych limitem kwotowym, każdemu z rodziców przysługuje odrębny limit.

Co można odliczyć?
Wydatki na cele rehabilitacyjne i cele ułatwiające czynności życiowe możemy podzielić na dwie grupy:
- Wydatki limitowane, – w których, podatnik może odliczyć poniesione faktycznie koszty do określonego odgórnie limitu
- Wydatki nielimitowane – można odliczyć całość faktycznie poniesionych kosztów

Do wydatków limitowanych zaliczamy:
- Opłacenie przewodników osób niewidomych, które posiadają I lub II grupę inwalidzką oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, które są zaliczane do I grupy – odliczenie nie może przekroczyć 2,280 zł w roku podatkowym
- Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie rehabilitacji zawodowej – skorzystać z tej ulgi mogą osoby posiadające grupy inwalidzkie jak powyżej, a kwota również nie może przekraczać 2,280 zł
- Używanie samochodu osobowego stanowiący własność lub współwłasność osoby z niepełnosprawnością, która posiada I lub drugą grupę inwalidztwa lub podatnika, na którego utrzymaniu są dzieci, które nie ukończyły 16 r.ż., a trzeba je koniecznie przewozić na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze. Tu również kwota nie może przekroczyć 2,280 zł.
- Zakup leków – odliczyć można kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista zaleci stosowanie przez osobę z niepełnosprawnością leków na stałe lub czasowo.

Do nielimitowanych wydatków możemy zaliczyć:

- Adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością
- Przystosowanie pojazdów mechanicznych do osoby z niepełnosprawnością
- Zakup, naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych do rehabilitacji oraz łatwiejszego funkcjonowania w życiu codziennym (nie wlicza się sprzętu gospodarstwa domowego)
- Zakup materiałów szkoleniowych i wydawnictw, które są niezbędne i wynikają z potrzeb osoby z niepełnosprawnością
- Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zabiegi rehabilitacyjne
- Opiekę pielęgniarską w domu podczas przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością i I grupą inwalidztwa
- Opłacenie tłumacza języka migowego
- Kolonie i obozy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością do 25 roku życia
- Konieczny, odpłatny przewóz zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby z niepełnosprawnością karetką transportu sanitarnego lub osoby zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci z niepełnosprawnością do lat 16 (również innym środkiem transportu)
- Płatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także na koloniach i obozach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub dzieci osób z niepełnosprawnością do 25 r.ż.

Co uprawnia do skorzystania z ulgi?
Z tego odliczenia skorzystać może podatnik, który uzyskał przychody opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, poniósł wydatki kwalifikujące się na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, które nie zostały dofinansowane ze środków: ZFRON, ZFA, PFRON, NFZ, ZFŚS czy innych instytucji. Jeśli wydatki były sfinansowane częściowo to odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi kosztami, a kwotą sfinansowaną lub zwróconą.
Podatnik jest również zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów, ponieważ to na podstawie przedstawionych dokumentów określa się wysokość wydatków.

Dowody muszą zawierać przede wszystkim dane identyfikacyjne kupującego oraz sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę do zapłaty. Honorowane są, więc: Faktury VAT, rachunki, umowy, dowody zapłaty. Ważne jest również, że nie ma znaczenia czy koszt zostanie poniesiony w kraju czy zagranicą. Do przeliczenia wydatków z waluty obcej na polską używa się zawsze średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Natomiast obowiązek udokumentowania nie dotyczy opłacenia przewodników, psa asystującego,czy używania samochodu osobowego.

Podatnik w tym przypadku jest zobowiązany w razie kontroli: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnioną funkcją przewodnika, okazać certyfikat, który potwierdzi status psa asystującego czy też udostępnićdokument potwierdzający zlecenie i odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych

W jaki sposób odliczyć wydatki?
Tego typu wydatki podlegają odliczeniu tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odliczeniu podlegają koszty, które zostały poniesione po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności, chyba, że wskazano w nim, iż niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż wydane orzeczenie. W takim przypadku brana jest pod uwagę data powstania niepełnosprawności, a co się z tym wiąże również wydatki, które poniosła osoba z niepełnosprawnością przed otrzymaniem stopnia.

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od:
- Dochodu – podatnika opodatkowanego według skali podatkowej uzyskującego dochody np. z umowy o pracę, umowy zlecenie, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych
- Przychodu - podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym

Podatnicy uprawnieni do ulgi rehabilitacyjnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują przychody z najmu mogą odliczyć ulgę w czasie ustalania zaliczek na podatek dochodowy lub podczas obliczania ryczałtu. Natomiast pozostali podatnicy np. emeryci, renciści, osoby uzyskujące dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenia czy o dzieło mogą skorzystać z ulgi dopiero po zakończeniu roku w swoim zeznaniu podatkowym.
W zeznaniu podatkowym odliczeń dokonuje się:
- w poz. 105 lub 106 deklaracji PIT-37 lub
- w poz. 159 lub 160 deklaracji PIT-36 lub
- w poz. 71 deklaracji PIT-28
a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 19 lub 20.

Szczegółowe informacje na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej:
- z telefonu stacjonarnego pod numer 801 055 055,
- z telefonu komórkowego pod numer 22 330 03 30.

Więcej informacji na temat ulgi rehabilitacyjnej można znaleźć tutaj: http://www.mf.gov.pl/

środa, 1 marca 2017

Ważne zmiany w rozliczaniu PIT rencisty i emeryta!

Jak co roku, również w tym nastąpiły zmiany w rozliczaniu PIT dla osób z niepełnosprawnością. Od stycznia 2016 roku ZUS inaczej nalicza składki od umów zlecenia dla rencistów i emerytów, co trzeba koniecznie uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Do tej pory składki naliczało się tylko z jednej umowy, teraz natomiast są naliczane ze wszystkich. 

Jak było do tej pory…
Do końca 2015 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, czy wypadkowe były naliczane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia tylko wtedy, gdy była to jedyna umowa do ubezpieczeń. W przypadku, gdy rencista posiadł umowę u innego pracodawcy, który odprowadzał składki, umowa zlecenie była zwolniona z prawie wszystkich składek ZUS, oprócz zdrowotnej. Warto również zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia nie miała tu żadnego znaczenia.

Obecnie…
W obecnym rozliczeniu podatkowym trzeba uwzględnić, że osoba na rencie czy emeryt w przypadku zawarcia jednej lub więcej umów podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Sytuacja zmienia się dopiero, gdy łączna podstawa wymiaru składek ze wszystkich umów osiągnie poziom wynagrodzenia minimalnego, które w 2016 roku wynosiło 1850 zł. Dopiero w tym momencie kolejne zawierane umowy będą zwolnione ze składek społecznych.

Warto pamiętać…
Jeśli oprócz renty lub emerytury nie miałeś żadnych innych dochodów to nie musisz martwić się o rozliczenie PIT, ponieważ ZUS zrobi to za Ciebie. Dostaniesz PIT 40 A, który również trafi do Urzędu Skarbowego. Ci, którzy sobie dorabiali, (pomimo, że dostali PIT 40), oraz osoby, które pobierały pieniądze z ZUS nie cały rok i otrzymały PIT 11A, muszą rozliczyć się samodzielnie.

Do końca lutego 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikom imiennych informacji o wysokości dochodu, pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalno –rentowych ( PIT 40A/11A), zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego (PIT 11A), należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy ( PIT 11), bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych, oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń (PIT 8C).

Jeśli jednak ktoś nie otrzymał jeszcze PIT-u, musi złożyć indywidualny wniosek o jego wydanie, a wtedy ZUS obowiązkowo musi go dostarczyć świadczeniobiorcy. Wniosek można złożyć w najbliższej placówce w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Źródło: Skladki-ZUS-2016-emeryt-lub-rencista-na-zleceniu

czwartek, 9 lutego 2017

Powstanie projekt nowej reformy orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy

Premier Beata Szydło dnia 2. lutego b. r. powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. W jego skład wchodzą przedstawiciele z różnych resortów, którzy mają przed sobą bardzo ważne zadania. 
Źródło: http://pkuconnect.pl/

Skład powołanego Zespołu...
Już od dłuższego czasu Rząd chciał wprowadzić zmiany w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. W skład zespołu powołanego przez Premier wchodzą przedstawiciele resortów edukacji, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracyjnych, KRUS i ZUS. Do współpracy przewodniczący może zapraszać przedstawicieli z Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, PFRON czy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Zadania, z których muszą się wywiązać...
Zespół przede wszystkim musi przyjrzeć się funkcjonowaniu dotychczasowego systemu orzekania w celu jego ujednolicenia. Dalszym krokiem ma być opracowanie założeń do nowej ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Zespół ma również stworzyć projekt ustawy po przyjęciu danych założeń oraz opiniować rozwiązania dotyczące systemu orzecznictwa. 

Zakończenie prac...
Zespół ma zakończyć realizację założony zadań do 31. marca 2018 roku, natomiast pierwsze posiedzenie zespołu ma odbyć się nie później niż na początku marca, czyli w przeciągu 30 dni od wejścia w życie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
czwartek, 2 lutego 2017

PFRON usprawnia funkcjonowanie placówki oraz obsługę klientów

Od kilku miesięcy najważniejszym celem dla Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych jest budowa nowego, lepszego wizerunku instytucji. PFRON ma stać się ekspertem, który w ramach polityki społecznej realizuje zadania pozytywnie wpływające na beneficjentów tych działań.
Spotkanie prasowe z dziennikarzami w Państwowym 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło zdjęcia: www.pfron.org.pl/

Nowy wizerunek PFRON...
PFRON chce realizować projekty o charakterze innowacyjnym, które będą rozwiązywać problemy osób z niepełnosprawnością, a ich zasięg będzie miał skalę nie tylko ogólnopolską, ale również europejską.

Wartości, którymi kieruje się PFRON to profesjonalizm, efektywność finansowa, umiejętne rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością, otwartość na beneficjentów i nowoczesność.

Działania, które mają usprawnić Fundusz...
W przeciągu kilku miesięcy wprowadzono działania, które miały na celu usprawnienie Funduszu oraz jego oddziałów. Chodziło przede wszystkim o zmniejszenie wydatków, dlatego też wprowadzono takie rozwiązania jak np.: centralizacja obsługi finansowo-księgowej, zastępcza obsługa kasowa BGK oraz przejęto obsługę i rozliczenie umów i faktur, zmniejszono kadrę kierowniczą, zmniejszono liczbę samochodów o 30%, uchylono 60 zarządzeń, a także przyjęto Strategię Komunikacji. W ramach tych działań wprowadzono również nowe regulacje wynagrodzeń pracowników, wdrożono elektroniczną korespondencję z urzędami.

Wszystkie te działania mają przynieść 37 800 zł oszczędności w I kwartale 2017 roku.

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością...
PFRON wprowadził strategiczne działania, które pozwolą na lepszą, skuteczniejszą realizację projektów, które dotyczą zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Do tych rozwiązań zaliczamy:
  • Zasadę konsultacji publicznych realizowanych zadań i projektów 
  • Trzy nowe programy „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, „Praca – Integracja”
  • Konkursy dla organizacji pozarządowych tj. Gotowi do pracy - włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy” oraz „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”;
  • Samodzielny projekt „System obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON”, który ma na celu stworzenie systemu informatycznego. System ten umożliwi osobom, które będą starały się o środki z PFRON wykonywanie wszystkich czynności drogą elektroniczną ( od uzyskania informacji, aż po wypełnienie i wysłanie formularzy online 
Nowelizacja ustawy...
Dzięki nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz innych ustaw pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika, który otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Dzięki tym zmianom w 2016 roku objęto wsparciem więcej pracowników z niepełnosprawnościom - 309 080 tj. o 1,32% więcej niż w ubiegłym roku.

Od września 2016 roku beneficjenci mogą ubiegać się o możliwość rozłożenia na raty należności lub ich odroczenie.

Źródło: www.pfron.org.pl/

wtorek, 31 stycznia 2017

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w spółkach cywilnych i na otwartym rynku pracy!


PFRON rusza z realizacją dwóch programów, które mają zapewnić aktywizację osób z niepełnosprawnością tj. Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.” oraz program „Praca – Integracja”. Pierwszy z nich ma na celu zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w administracji publicznej, natomiast drugi na otwartym rynku pracy w przedsiębiorstwach, które zatrudniają mniej niż 6 proc. osób z niepełnosprawnością.

Współpraca z instytucjami publicznymi i spółkami Skarbu Państwa...
Aktualnie PFRON szuka i prowadzi rozmowy z instytucjami publicznymi i spółkami Skarbu Państwa, bo to właśnie do nich są skierowane obydwa projekty. Działania przewidziane w tych projektach mają na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością na obecnym rynku pracy.

Cały czas programy wdrażane są w życie, dlatego nie ma jeszcze szczegółowych i dokładnych informacji z kim PFRON zawiera porozumienia, dotyczące zatrudnienia ostatecznych uczestników. Wiadomo tylko tyle, że beneficjent będzie pracował w podległej jednostce danej organizacji, która podejmie współpracę z PFRON. Przed zatrudnieniem będą brane pod uwagę kwalifikacje danej osoby, która później zatrudniona będzie na takich samych warunkach jak inni pełnosprawni pracownicy.

Warto również zauważyć, że do realizacji programów nie powstaną nowe etaty, lecz zostaną wykorzystane te, z których jednostki publiczne nie korzystają, czyli są tzw. „miejscami wolnymi”.

Szansa dla osób z niepełnosprawnością...
Programy te, chcą, aby zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością na bardziej korzystny, które do tej pory albo nie znajdowały dla siebie odpowiednich ofert pracy, albo też były przydzielane do najprostszych, nierozwijających prac. W I kwartale 2016 roku nasz współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością na tle Unii Europejskiej wypadł bardzo mizernie. Wynosił on 27,4%, natomiast średnia unijna to 45%. Na poprawę sytuacji nie miało wpływu nawet coraz wyższe wykształcenie osób z niepełnosprawnością. PFRON ma nadzieję, że te programy pozwolą zacząć osobom z niepełnosprawnością efektywne życie na rynku pracy i otworzą na nich pracodawców.

Pracodawca Roku
Każdy pracodawca, który zatrudni w swojej organizacji dużą liczbę osób z niepełnosprawnością, będzie miał szansę na otrzymanie statuetki Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Roku”. Statuetka jest przyznawana przede wszystkim pracodawcom, którzy mają najlepszą opinię wśród swoich pracowników.

piątek, 20 stycznia 2017

Niepełnosprawność nie odbiera męskości!

Dla wielu mężczyzn męskość to przede wszystkim sprawność seksualna i fizyczna. Często słyszy się, że prawdziwy mężczyzna musi posadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. A co jeśli pewne przeciwności losu uniemożliwiają mu wykonanie któregoś z warunków? Czy oznacza to, że ktoś jest gorszy, mniej męski? Oczywiście, że NIE!
Fot. Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

Mężczyzna kiedyś i dziś…
Kiedyś mężczyzna kojarzony był z modelem wojownika, niezwykle odważnego i zdolnego do poświęceń. Miał on określony wzorzec do naśladowania, z którym się utożsamiał i któremu próbował dorównać. Inaczej było z mężczyznami z niepełnosprawnością. Byli oni dyskryminowani i uważani za zbędny balast, który nikomu do niczego nie jest potrzebny. Dziś... Dziś jest zupełnie inaczej i chociaż kiedyś utarte stereotypy wciąż jeszcze istnieją to sukcesywnie są obalane. Mężczyźni z niepełnosprawnością pokazują, że niepełnosprawność nie jest dla nich przeszkodą w zakładaniu rodziny, osiąganiu sukcesów czy dbaniu o siebie i swoich bliskich. 
Fot. Anapt

Związek z mężczyzną z niepełnosprawnością…
Utarło się, że to mężczyzna powinien zadbać przede wszystkim o finanse i bezpieczeństwo, dlatego nic tak nie budzi kontrowersji jak związek z mężczyzną z niepełnosprawnością. Dla większości nadal nie ma on racji bytu i z góry jest wręcz na przegranej pozycji. Często padają pytania i co dalej? Co on może Ci dać? Jak sobie poradzicie?...
Zdarzają się sytuacje, że taki związek nie jest akceptowany, a rodzina każe wybierać i mimo iż powoli ta sytuacja się zmienia, a mężczyźni z niepełnosprawnością pokazują, że w niczym nie są gorsi od tych pełnosprawnych to jeszcze długa droga przed nami w stronę przełamywania barier i stereotypów odnośnie związków. 

Dbanie o siebie nie czyni mniej męskim…
Stwierdzenie, że mężczyzna z niepełnosprawność nie może może się podobać jest nieprawdą. Niepełnosprawność nie jest ani przeszkodą ani wymówką w dbaniu o siebie. 
Fot. Studio IP Studio castingowe i fotograficzne

Mężczyźni coraz bardziej interesują się modą, dbają o swoją sylwetkę i uprawiają różnego rodzaju sporty, które dodaję im jeszcze większej pewności siebie. Wszystko po to, by się podobać i przyciągać kobiece spojrzenia, co zresztą chyba nikogo nie dziwi bo przecież każdy chce się podobać, nie tylko kobiety.

Zero barier i ograniczeń…
Kiedy słyszymy słowo niepełnosprawność pierwsze co przychodzi na myśl to bariery i ograniczenia, których nie da się pokonać, zapominając, że wszystko tak naprawdę dzieje się głowie.
Fot. anapt

Niepełnosprawność nie powinna definiować ludzi. Nie odbiera też męskości i nie czyni gorszym. Co prawda w tym przypadku dążenie do wyznaczonego celu będzie wymagało większej pracy i zaangażowania, ale wszystko jest możliwe jeśli tylko się chce. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...