czwartek, 23 marca 2017

PFRON uruchamia nowe programy dla osób z niepełnosprawnością

Programy "Absolwent", "Praca-integracja" oraz "Stabilne zatrudnienie", bo właśnie o nich mowa mają przygotować osoby z niepełnosprawnością do samodzielnej aktywności zawodowej. Zdaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki doradztwu, dodatkowym kursom i odpowiednim kwalifikacjom znalezienie pracy na konkretnym stanowisku i sprostanie oczekiwaniom pracodawcy będzie o wiele łatwiejsze. 
Fot. Dawid Fuz, Fundacja Jedyna Taka 

„Absolwent”
W ramach tego programu osoby z niepełnosprawnością, które mają wykształcenie wyższe lub są na ostatnim roku studiów, otrzymają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Jest on skierowany do szkół wyższych, organizacji pozarządowych i partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi.

Adresaci programu otrzymane środki będą mogli przeznaczyć na:

 • zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki zawodowej (Obszar A),
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych (Obszar B),
 • wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienie (Obszar C). 
Więcej o programie na stronie PFRON Program „Absolwent”.

„Praca – Integracja”
Głównym celem tego programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Program realizowany jest w trzech etapach:
 • znalezienie pracodawców, 
 • wybranie ofert organizacji pozarządowych,
 • nagrodzenie przez PFRON pracodawców, którzy zatrudnią największą liczbę pracowników z niepełnosprawnością.
Dofinansowaniem będzie przeznaczone na:
 • rekrutację i rozpoznaniem potrzeb, 
 • uzyskaniem pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowaniem barier, 
 • wypłatę dodatku motywacyjnego,
 • utrzymanie osoby z niepełnosprawnością w zatrudnieniu.
Więcej o programie na stronie PFRON Program „Praca – Integracja”.

„Stabilne zatrudnienie”
Trzeci z programów skierowany jest z kolei do instytucji publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury wykonujących zadania związane z administracją publiczną.
Aby przedsiębiorstwa angażujące się w ten program otrzymały pomoc muszą zapewnić beneficjentowi odpowiednie warunki pracy tj. wyposażyć stanowisko zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnić warunki sanitarne, bezpieczeństwo oraz dostosować miejsce do niepełnosprawności pracownika. Zatrudnienie beneficjenta nie może być krótsze niż 12 miesięcy.

Więcej o programie na stronie PFRON Program „Stabilne Zatrudnienie”.

środa, 15 marca 2017

Emerytom i rencistom będzie łatwiej przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP.

13. marca 2017 roku prezydent podpisał ustawę, dzięki której renciści i emeryci w dużo łatwiejszy sposób będą mogli przekaż 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Będą to mogli zrobić już teraz, ponieważ ustawa weszła w życie, a więc do 30. kwietnia rozliczając się z podatku za 2016 rok.
Co się zmieniło…
Do tej pory osoby starsze rzadko kiedy korzystały z możliwości przekazania 1% ze swojego podatku, ponieważ wiązało się to z trudnościami, które ich do tego zniechęcały. Teraz wystarczy, że wypełnią specjalny PIT-OP wpisując w nim numer KRS wybranej organizacji i ewentualnie cel szczegółowy i wyślą go do Urzędu Skarbowego do 30. kwietnia. Będzie można go złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej.

Specjalny PIT-OP…
Projekt specjalnego PIT-u będzie uzupełnieniem PIT-u wysyłanego PIT-u przez ZUZ. Będzie on wyglądał prawie tak samo jak do tej pory z jedną mała różnicą. PIT-OP pozbawiony będzie miejsca na wpisanie kwoty, dzięki czemu emeryci i renciści nie będą sami musieli wyliczać jaką kwotę ich podatku stanowi 1%.

Źródło: USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy dostępna jest na stronie http://poradnik.ngo.pl/.piątek, 3 marca 2017

Ulga rehabilitacyjna dla osób z niepełnosprawnością!

Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności może w zeznaniu rocznym odliczyć sobie od dochodu, niektóre wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zalicza się do niej poniesione koszty na cele rehabilitacyjne lub na całe ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Z tych odliczeń może również skorzystać opiekun, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne utrzymywanej osoby z niepełnosprawnością.
Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/

Kto jest uprawniony do korzystania z ulgi?
Podatnik posiadający status osoby niepełnosprawnej:
- osoba, która posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, lub znacznym, wydane przez organy orzekające
- Decyzję o przyznaniu renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub socjalnej
- Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie przepisów, w przypadku, gdy osoba nie ukończyła 16 r.ż. lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni organ na podstawie przepisów z 31 sierpnia 1997 r.

Podatnik mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością - tzn. dzieci własne czy przysposobione, współmałżonka, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców własnych lub męża, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia czy synową. Ulga przysługuję, gdy dochód osoby z niepełnosprawnością w roku podatkowym nie przekracza kwoty 9.120 zł (wlicza się również dochody zwolnione z opodatkowania). W przypadku, gdy obydwoje rodziców łoży na utrzymanie dziecka, każdemu przysługuje prawo do odliczeń (nawet, jeśli nie są razem) w wysokości faktycznej poniesionych wydatków. W przypadku kosztów objętych limitem kwotowym, każdemu z rodziców przysługuje odrębny limit.

Co można odliczyć?
Wydatki na cele rehabilitacyjne i cele ułatwiające czynności życiowe możemy podzielić na dwie grupy:
- Wydatki limitowane, – w których, podatnik może odliczyć poniesione faktycznie koszty do określonego odgórnie limitu
- Wydatki nielimitowane – można odliczyć całość faktycznie poniesionych kosztów

Do wydatków limitowanych zaliczamy:
- Opłacenie przewodników osób niewidomych, które posiadają I lub II grupę inwalidzką oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, które są zaliczane do I grupy – odliczenie nie może przekroczyć 2,280 zł w roku podatkowym
- Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie rehabilitacji zawodowej – skorzystać z tej ulgi mogą osoby posiadające grupy inwalidzkie jak powyżej, a kwota również nie może przekraczać 2,280 zł
- Używanie samochodu osobowego stanowiący własność lub współwłasność osoby z niepełnosprawnością, która posiada I lub drugą grupę inwalidztwa lub podatnika, na którego utrzymaniu są dzieci, które nie ukończyły 16 r.ż., a trzeba je koniecznie przewozić na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze. Tu również kwota nie może przekroczyć 2,280 zł.
- Zakup leków – odliczyć można kwotę, która stanowi różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista zaleci stosowanie przez osobę z niepełnosprawnością leków na stałe lub czasowo.

Do nielimitowanych wydatków możemy zaliczyć:

- Adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością
- Przystosowanie pojazdów mechanicznych do osoby z niepełnosprawnością
- Zakup, naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych do rehabilitacji oraz łatwiejszego funkcjonowania w życiu codziennym (nie wlicza się sprzętu gospodarstwa domowego)
- Zakup materiałów szkoleniowych i wydawnictw, które są niezbędne i wynikają z potrzeb osoby z niepełnosprawnością
- Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zabiegi rehabilitacyjne
- Opiekę pielęgniarską w domu podczas przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób z niepełnosprawnością i I grupą inwalidztwa
- Opłacenie tłumacza języka migowego
- Kolonie i obozy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz dzieci osób z niepełnosprawnością do 25 roku życia
- Konieczny, odpłatny przewóz zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby z niepełnosprawnością karetką transportu sanitarnego lub osoby zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci z niepełnosprawnością do lat 16 (również innym środkiem transportu)
- Płatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także na koloniach i obozach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub dzieci osób z niepełnosprawnością do 25 r.ż.

Co uprawnia do skorzystania z ulgi?
Z tego odliczenia skorzystać może podatnik, który uzyskał przychody opodatkowane skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, poniósł wydatki kwalifikujące się na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, które nie zostały dofinansowane ze środków: ZFRON, ZFA, PFRON, NFZ, ZFŚS czy innych instytucji. Jeśli wydatki były sfinansowane częściowo to odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi kosztami, a kwotą sfinansowaną lub zwróconą.
Podatnik jest również zobowiązany do udokumentowania poniesionych kosztów, ponieważ to na podstawie przedstawionych dokumentów określa się wysokość wydatków.

Dowody muszą zawierać przede wszystkim dane identyfikacyjne kupującego oraz sprzedającego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę do zapłaty. Honorowane są, więc: Faktury VAT, rachunki, umowy, dowody zapłaty. Ważne jest również, że nie ma znaczenia czy koszt zostanie poniesiony w kraju czy zagranicą. Do przeliczenia wydatków z waluty obcej na polską używa się zawsze średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Natomiast obowiązek udokumentowania nie dotyczy opłacenia przewodników, psa asystującego,czy używania samochodu osobowego.

Podatnik w tym przypadku jest zobowiązany w razie kontroli: wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnioną funkcją przewodnika, okazać certyfikat, który potwierdzi status psa asystującego czy też udostępnićdokument potwierdzający zlecenie i odbycie zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych

W jaki sposób odliczyć wydatki?
Tego typu wydatki podlegają odliczeniu tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Odliczeniu podlegają koszty, które zostały poniesione po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności, chyba, że wskazano w nim, iż niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż wydane orzeczenie. W takim przypadku brana jest pod uwagę data powstania niepełnosprawności, a co się z tym wiąże również wydatki, które poniosła osoba z niepełnosprawnością przed otrzymaniem stopnia.

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od:
- Dochodu – podatnika opodatkowanego według skali podatkowej uzyskującego dochody np. z umowy o pracę, umowy zlecenie, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych
- Przychodu - podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym

Podatnicy uprawnieni do ulgi rehabilitacyjnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub uzyskują przychody z najmu mogą odliczyć ulgę w czasie ustalania zaliczek na podatek dochodowy lub podczas obliczania ryczałtu. Natomiast pozostali podatnicy np. emeryci, renciści, osoby uzyskujące dochody ze stosunku pracy, umowy zlecenia czy o dzieło mogą skorzystać z ulgi dopiero po zakończeniu roku w swoim zeznaniu podatkowym.
W zeznaniu podatkowym odliczeń dokonuje się:
- w poz. 105 lub 106 deklaracji PIT-37 lub
- w poz. 159 lub 160 deklaracji PIT-36 lub
- w poz. 71 deklaracji PIT-28
a także w dołączonej do nich informacji PIT/O w poz. 19 lub 20.

Szczegółowe informacje na temat rocznego rozliczenia podatku można uzyskać dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej:
- z telefonu stacjonarnego pod numer 801 055 055,
- z telefonu komórkowego pod numer 22 330 03 30.

Więcej informacji na temat ulgi rehabilitacyjnej można znaleźć tutaj: http://www.mf.gov.pl/

środa, 1 marca 2017

Ważne zmiany w rozliczaniu PIT rencisty i emeryta!

Jak co roku, również w tym nastąpiły zmiany w rozliczaniu PIT dla osób z niepełnosprawnością. Od stycznia 2016 roku ZUS inaczej nalicza składki od umów zlecenia dla rencistów i emerytów, co trzeba koniecznie uwzględnić w rozliczeniu podatkowym. Do tej pory składki naliczało się tylko z jednej umowy, teraz natomiast są naliczane ze wszystkich. 

Jak było do tej pory…
Do końca 2015 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, czy wypadkowe były naliczane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia tylko wtedy, gdy była to jedyna umowa do ubezpieczeń. W przypadku, gdy rencista posiadł umowę u innego pracodawcy, który odprowadzał składki, umowa zlecenie była zwolniona z prawie wszystkich składek ZUS, oprócz zdrowotnej. Warto również zaznaczyć, że wysokość wynagrodzenia nie miała tu żadnego znaczenia.

Obecnie…
W obecnym rozliczeniu podatkowym trzeba uwzględnić, że osoba na rencie czy emeryt w przypadku zawarcia jednej lub więcej umów podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Sytuacja zmienia się dopiero, gdy łączna podstawa wymiaru składek ze wszystkich umów osiągnie poziom wynagrodzenia minimalnego, które w 2016 roku wynosiło 1850 zł. Dopiero w tym momencie kolejne zawierane umowy będą zwolnione ze składek społecznych.

Warto pamiętać…
Jeśli oprócz renty lub emerytury nie miałeś żadnych innych dochodów to nie musisz martwić się o rozliczenie PIT, ponieważ ZUS zrobi to za Ciebie. Dostaniesz PIT 40 A, który również trafi do Urzędu Skarbowego. Ci, którzy sobie dorabiali, (pomimo, że dostali PIT 40), oraz osoby, które pobierały pieniądze z ZUS nie cały rok i otrzymały PIT 11A, muszą rozliczyć się samodzielnie.

Do końca lutego 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał obowiązek sporządzenia i przekazania podatnikom imiennych informacji o wysokości dochodu, pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu świadczeń emerytalno –rentowych ( PIT 40A/11A), zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego (PIT 11A), należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy ( PIT 11), bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych, oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń (PIT 8C).

Jeśli jednak ktoś nie otrzymał jeszcze PIT-u, musi złożyć indywidualny wniosek o jego wydanie, a wtedy ZUS obowiązkowo musi go dostarczyć świadczeniobiorcy. Wniosek można złożyć w najbliższej placówce w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Źródło: Skladki-ZUS-2016-emeryt-lub-rencista-na-zleceniu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...